محورهای کنفرانس :
• محورهاي جغرافيايي
• شهرسازي وتوسعه شهري پايدار
• معماري و توسعه پايدار
• محورهاي حمل ونقل
• محيط زيست ومنابع طبيعي
• مديريت وبرنامه ريزي شهري
• پیشینه، چیستی و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر
• مدیریت سیاسی فضای شهری
• امنیت شهری
• عدالت فضایی

16 بهمن ماه 1393
اولین کنفرانس ملی جغرافیا وتوسعه
ارسال به دوستان